..
  • 2020-01-11 23:25:36
  • 23 views
  • Played game for 555 hours 39 minutes

排位体验极差

对局环境

王者荣耀钻石排位的人素质怎么都这么差           当最开始我被打成一杠六时,队友没一个安慰我的,都说我送,让我挂机…结果呵呵           蒙犽不知道为什么就说辅助,搞的他自己和辅助心态都崩了                                                           
最后找个会玩的钻石段位的射手,我孙策贼六

发表回复

App 内打开

We recommend you to visit TapTap global site. If you still need CN content, you can choose to click Download App.