• 2019-10-25 23:55:40
  • 218 views

游戏到这里我来谈谈我的感受

综合

    开服前的我:激情澎湃
     炸服后:失望
     正式登陆后:终于能肝了!快肝啊
      维护后:这游戏,,,,
     补偿后:算了算了,原谅你个不懂事的干儿子
    现在的我:翻着论坛,看着官方,玩家的言论,哈哈哈,真特么逗乐我了😂(是真的想笑,没有嘲讽和鄙视)  ,经历这么多次炸服,维护,已经习惯了😂

发表回复

我跟你一毛没两样。

  • 🔥 禾
  • 4楼
  • Played game for 28 hours 43 minutes
这论坛看的笑死我了
App 内打开

We recommend you to visit TapTap global site. If you still need CN content, you can choose to click Download App.