• 2019-10-25 19:31:03
  • 28 views

只是建议,希望制作组能看到๛ก(ー̀ωー́ก)

综合

希望角色在船舱&作战的时候多一些有意思的语音。角色血条希望能更明显一点。 
                              ——以上

发表回复

App 内打开

We recommend you to visit TapTap global site. If you still need CN content, you can choose to click Download App.