• 2019-10-25 01:07:57
  • 18 views

家族招人啦

综合

       还在为轮不到自己上场打家族战而感到无聊吗!还在为自己是个小透明而感到悲伤吗!来我们家族吧!保证让你上场打家族战!只要你来了,你就是大佬!     
         族长(也就是本人)是个到现在都没有ss黑龙套,寒冰,第60抽抽到ssr拿不了头像的菜鸡非酋T_T为什么我这么非呢,是因为我把欧气散发给大家了鸭(//∇//)     
         我已经是第四任族长了,说不定下一任就是你呢|•'-'•)و✧
        家族编号27806,我在家里等你哦~

发表回复

App 内打开

We recommend you to visit TapTap global site. If you still need CN content, you can choose to click Download App.