• 2019-10-23 22:02:41
  • 13 views

求帮助,现在打不过了我该干嘛

综合

4*狩魂使×1       5*血翅×2         4*玄甲傀儡×1           4*风师×2       4*邙山鬼母×1       4*荒古神子×1  4*骸骨狼王×1    4*人偶师×1   现在打不过了都我要刷什么组什么好

发表回复

App 内打开

We recommend you to visit TapTap global site. If you still need CN content, you can choose to click Download App.