• 2019-10-23 12:39:42
  • 61 views

这游戏到底有没有远程职业?

综合

                 虽然抽了两个s,但我一点也不开心,我这人最讨厌玩近战了,偏偏两个s全是近战,你游到底有没有远程?
                 还有那些三星要求,着实恶心人的存在,尤其是要自己故意去抵挡几次攻击,按快了不行,按晚了也不行,真是劝退。还要求在多少秒内通关,然后还得自己去引怪抵挡,都不懂你们怎么设计这些要求的。

发表回复

  • 1.5M 关注
    6.3K 帖子
App 内打开

We recommend you to visit TapTap global site. If you still need CN content, you can choose to click Download App.