• 2019-10-22 18:21:30
  • 308 views

致侍魂全体工作人员

综合

       请不要让每一个为你们为这个游戏说过话的人感到失望!
       允许出错,但不要沉默,不要寄希望于让时间带走一切!
       之前类似的例子太多了。哪怕出错,但不要不发声。给依然在为这个游戏说话的人予以希望,看到希望。
                                                                        谢谢

发表回复

  • h
  • 2楼
他们选择了放弃
  • 冥狱
  • 3楼
  • Played game for 986 hours 3 minutes
小心禁言删帖[嗒啦啦2_哈哈]
没80万白扯,8万都看不上
App 内打开

We recommend you to visit TapTap global site. If you still need CN content, you can choose to click Download App.