• 2019-09-23 16:05:01
  • 360 views
  • Played game for 191 hours 33 minutes

小白有点东西

综合

        花了两个半小时以及100勾玉终于过了普七。        看着精美的片尾,看着隼白哥哥给我的信,我满怀期待的打开了普八,结果!  我发现普八第一关都过不了。       WDNMD 我的内心有点崩溃。
       这可怎么办,我自闭了。。

发表回复

看攻略,简单的一批
你需要一个代练
练的还是不够呀
需要我吗,2645690986
我沙克打了400多次,不慌[嗒啦啦2_吃瓜]
你才是个影忍..刚走出新手村,加油
App 内打开

We recommend you to visit TapTap global site. If you still need CN content, you can choose to click Download App.