• 2019-09-20 22:41:56
  • 51 views
  • Played game for 24 hours 23 minutes

萌新求助

反馈

请问,这游戏怎么老是掉线啊,是我手机网络的问题吗?还是大家都有遇到呢?有没有什么缓解的方法呢?

发表回复

手机问题吧,

不能让游戏适应你,而是你适应游戏
                                                      ――这游戏
  • 😁我呕了

App 内打开

We recommend you to visit TapTap global site. If you still need CN content, you can choose to click Download App.