• 2019-09-20 15:42:21
  • 46 views

找青龙练习 互过队友和33练习 不怕掉分抱怨队友

固玩组队

本人接盘大佬极忍号   技术不好  想练习青龙 互过青龙  本人时间充足  另外找33炼狱队友   本人目前困难熟 危险图不会  找队友一起学习 一起进步  要求有耐心 不要怕掉分 不用抱怨的队友   游戏ID 400086611  qq 297457202  我的小伙伴赶紧联系我吧  加油!

发表回复

App 内打开

We recommend you to visit TapTap global site. If you still need CN content, you can choose to click Download App.