• 2020-03-26 13:10:18
  • 334 views

神将许攸技能深度解析

讨论

     都说许攸在打精英塔时有妙用,所以当我在打精英塔119层时,我带上了神将许攸。
     经过一番激战,我取得了战场的主动权,场上只剩一个孙权,且被我疑心了。
     然后我的神将许攸放了一发神技,孙权的疑心竟被我方神将许攸的神技取消了。
     下一回合,我被一个水龙带回了家
     
      好个弱点揭露,解除目标所有额外状态。。。。。。。。。。。。。。。

发表回复

App 内打开

We recommend you to visit TapTap global site. If you still need CN content, you can choose to click Download App.